Danh Sách Bài Hát Quy Định – Vòng THỂ HIỆN

Danh Sách Bài Hát Quy Định – Vòng THỂ HIỆN

TIẾNG  HÁT  GIÁO  ĐƯỜNG  2018

MÃ BH NHẠC PHẨM SBD LINK
001 Bài Tình Ca Giê-Su 016 https://luahongmusic.com/bai-tinh-ca-gie-su/
002 Bên Tôi Thật Gần https://luahongmusic.com/ben-toi-that-gan/
003 Bình An https://luahongmusic.com/binh-an/
004 Chỉ Yêu Mình Chúa https://luahongmusic.com/chi-yeu-minh-chua/
005 Cho Tình Yêu Lên Ngôi 052 https://luahongmusic.com/cho-tinh-yeu-len-ngoi/ ‎
006 Chúa Xót Thương https://luahongmusic.com/chua-xot-thuong/
007 Con Mãi Cần Chúa https://luahongmusic.com/con-mai-can-chua/ ‎
008 Để Con Nên Hình Ảnh Chúa 013 https://luahongmusic.com/de-con-nen-hinh-anh-chua/
009 Đêm Tình Yêu Nên Lời 064 https://luahongmusic.com/dem-tinh-yeu-nen-loi/
010 Đẹp Quá Giê-Su https://luahongmusic.com/dep-qua-giesu/
011 Diệu Vợi Tình Chúa Thương Con 077 https://luahongmusic.com/dieu-voi-tinh-chua-thuong-con/
012 Đỉnh Yêu Thương 194 https://luahongmusic.com/dinh-yeu-thuong/
013 Du Ca Tình Yêu https://luahongmusic.com/du-ca-tinh-yeu/
014 Giai Điệu Đời Con https://luahongmusic.com/giai-dieu-doi-con/
015 Giai Điệu Mái Ấm https://luahongmusic.com/giai-dieu-mai-am/
016 Giê-Su Bài Tình Ca Bất Diệt https://luahongmusic.com/gie-su-bai-tinh-ca-bat-diet/
017 Giê-Su Khát Khao https://luahongmusic.com/gie-su-khat-khao/
018 Giê-Su Vẫn Hát Bên Đời https://luahongmusic.com/gie-su-van-hat-ben-doi/
019 Hai Nửa Phận Người https://luahongmusic.com/hai-nua-phan-nguoi/
020 Hãy Thắp Sáng Lên 043 https://luahongmusic.com/hay-thap-sang-len/
021 Khi Tình Yêu Là Muối https://luahongmusic.com/khi-tinh-yeu-la-muoi/
022 Mãi Thuộc Về Ngài https://luahongmusic.com/mai-thuoc-ve-ngai/
023 Tạ Ơn Lòng Chúa Xót Thương https://luahongmusic.com/ta-on-long-chua-xot-thuong/
024 Để Chọn Người Tôi Tin https://luahongmusic.com/de-chon-nguoi-toi-tin/
025 Thập Tự 209 https://luahongmusic.com/thap-tu/
026 Thắp Lửa Cho Đời https://luahongmusic.com/thap-lua-cho-doi/
027 Khấn Nguyện 163 https://luahongmusic.com/khan-nguyen/
028 Cứ Bắt Đầu Từ Những Việc Nhỏ Bé https://luahongmusic.com/hay-bat-dau-tu-nhung-viec-nho-be/
029 Tình Cha https://luahongmusic.com/tinh-cha/
030 Tình Chúa Không Cùng https://luahongmusic.com/tinh-chua-khong-cung/
031 Tình Giê-Su https://luahongmusic.com/tinh-gie-su/
032 Khi Đời Vắng Giê-Su 158 https://luahongmusic.com/khi-doi-vang-gie-su/
033 Trái Tim Khát Yêu Thương https://luahongmusic.com/trai-tim-khat-yeu-thuong/
034 Trong Bàn Tay Chúa 067 https://luahongmusic.com/trong-ban-tay-chua/
035 Trong Cơn Sóng Dữ 083 https://luahongmusic.com/trong-con-song-du/
036 Trong Giê-Su Chúng Ta Là Tấm Bánh https://luahongmusic.com/trong-gie-su-chung-ta-la-tam-banh/
037 Cây Đàn Thập Giá 058 https://luahongmusic.com/cay-dan-thap-gia/
038 Bàn Tay Giê-Su https://luahongmusic.com/ban-tay-giesu/
039 Cái Nhìn Tình Yêu https://luahongmusic.com/cai-nhin-tinh-yeu/
040 Cơn Cám Dỗ 030 https://luahongmusic.com/con-cam-do/
041 Xin Cho Con Biết https://luahongmusic.com/xin-cho-con-biet/
042 Bạn ơi! Nếu Như Được https://luahongmusic.com/ban-oi-neu-nhu-duoc/
043 Đừng Sợ https://luahongmusic.com/dung-so/
044 Ngài Hằng Có Đó 096-182 https://luahongmusic.com/ngai-hang-co-do-2/
045 Lỗi Hẹn 129 https://luahongmusic.com/loi-hen/
046 Gieo Mầm Tin Yêu https://luahongmusic.com/gieo-mam-tin-yeu-2/
047 Mãi Thuộc Về Ngài https://luahongmusic.com/mai-thuoc-ve-ngai-2/
048 Tôi Theo Một Người https://luahongmusic.com/toi-theo-mot-nguoi/
049 Tìm Nhau Trong Bao Dung https://luahongmusic.com/tim-nhau-trong-bao-dung/
050 Theo Chúa 173 https://luahongmusic.com/theo-chua-2/
051 Sáng Mãi Đèn Nhé https://luahongmusic.com/sang-mai-den-nhe/
052 Khoảnh Khắc Ân Sủng https://luahongmusic.com/thay-biet-con-yeu-men-thay/
053 Thực Số Tình Yêu https://luahongmusic.com/thuc-so-tinh-yeu/
054 Xin Đổi Thay Trái Tim Con https://luahongmusic.com/xin-doi-thay-trai-tim-con/
055 Lời Ngỏ Tình Yêu https://luahongmusic.com/loi-ngo-tinh-yeu/
056 Con Đường Giê-Su https://luahongmusic.com/con-duong-giesu/
057 Gieo Mầm Tin Yêu https://luahongmusic.com/gieo-mam-tin-yeu/
058 Tôi Chọn Giê-Su https://luahongmusic.com/toi-chon-giesu/
059 Lên Đường https://luahongmusic.com/len-duong/
060 Cho Con Biết Cần Ngài https://luahongmusic.com/con-biet-con-can-ngai/
061 Chỉ Mình Chúa Biết https://luahongmusic.com/chi-minh-chua-biet/
062 Chúa Giàu Lòng Xót Thương https://luahongmusic.com/chua-giau-long-xot-thuong/
063 Tình Ngài Luôn Mãi Bên Con 208 https://luahongmusic.com/tinh-ngai-luon-mai-ben-con/
064 Tạ Ơn Chúa https://luahongmusic.com/ta-on-chua/
065 Thầy Biết Con Yêu Mến Thầy https://luahongmusic.com/thay-biet-con-yeu-men-thay/
066 Chúa Ơi ! Làm Sao Đừng Sợ 005 https://luahongmusic.com/chua-oi-lam-sao-dung-so/
067 Hoang Mang https://luahongmusic.com/hoang-mang/
068 Mùa Gặt – Mùa Tạ Ơn https://luahongmusic.com/mua-gat-mua-ta-on/
069 Người Là Ai 051 https://luahongmusic.com/nguoi-la-ai/
070 Nhìn Từ Nơi Con https://luahongmusic.com/nhin-tu-noi-con/
071 Vết Nhơ Cuộc Đời https://luahongmusic.com/vet-nho-cuoc-doi/
072 Cùng Bạn Bước Theo Giêsu https://luahongmusic.com/cung-ban-buoc-theo-giesu/
073 Thập Giá, Quà Tặng Của Tình Yêu https://luahongmusic.com/thap-gia-qua-tang-cua-tinh-yeu/
074 Xin Lỗi Chúa https://luahongmusic.com/xin-loi-chua/
075 Làm Dấu 028 https://luahongmusic.com/lam-dau-2/
076 Tạ Ơn Lòng Chúa Xót Thương https://luahongmusic.com/ta-on-long-chua-xot-thuong-2/
077 Tín Thác https://luahongmusic.com/tin-thac/
078 Việc Nhỏ https://luahongmusic.com/viec-nho/
079 Giọt Nước Diệu Kỳ https://luahongmusic.com/giot-nuoc-dieu-ky/
080 Đại Dương Tình Thương https://luahongmusic.com/dai-duong-tinh-thuong/
081 Chuyện Tình Về Người Con Hoang https://luahongmusic.com/chuyen-tinh-ve-nguoi-con-hoang/
082 Tình Chúa Giáng Sinh https://luahongmusic.com/tinh-chua-giang-sinh/
083 Yêu Người Như Chúa Yêu https://luahongmusic.com/yeu-nguoi-nhu-chua-yeu-2/
084 Theo Người https://luahongmusic.com/theo-nguoi-2/
085 Đời Con Có Chúa https://luahongmusic.com/doi-con-co-chua-2/
086 Miền Tây Dâng Chúa 183 https://luahongmusic.com/mien-tay-dang-chua/
087 Ước Nguyện https://luahongmusic.com/uoc-nguyen/
088 Xin Chúa Làm Chủ Hồn Con https://luahongmusic.com/xin-chua-lam-chu-hon-con/
089 Làm Dấu 2 (Dấu Thánh) https://luahongmusic.com/lam-dau-2-dau-thanh/
090 Tình Yêu Giê-Su Giáng Sinh https://luahongmusic.com/tinh-yeu-gie-su-giang-sinh-2/
091 Xin Ngài Gửi Yêu Thương Đến https://luahongmusic.com/xin-ngai-gui-yeu-thuong-den-2/
092 Gặp Gỡ Giê-Su https://luahongmusic.com/hoang-mang-2/
093 TRONG  TAY  NGÀI 057 https://luahongmusic.com/trong-tay-ngai/
094 DÂNG  MẸ  TÌNH  CON https://luahongmusic.com/dang-me-tinh-con/
095 CẢM TẠ THIÊN CHÚA https://luahongmusic.com/cam-ta-thien-chua/
096 THẦY  ƠI  !  GIÚP  SỨC  CHO  CON https://luahongmusic.com/thay-oi-giup-suc-cho-con/
097 ƯỚC  MƠ  CỦA  CHÚA https://luahongmusic.com/uoc-mo-cua-chua/
098 YÊU  CÙNG  GIÊ-SU https://luahongmusic.com/yeu-cung-gie-su/