Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi

Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi

Phan Ngọc Hiến

Video Clip – Lm. Nguyễn Sang

https://www.youtube.com/watch?v=JXNNAtgMQ9s&fbclid=IwAR3C6QWCQkh1S9Ud657jXEqG1aUSA97pnAG-FixoRRUakZaRrikR9amjQtY